De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Boschveld op 9 oktober 2012 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 26 november 2012 gedurende zes weken ter inzage. De grenzen van dit plan zijn als volgt:

– de Simon Stevinweg en de Christiaan Huygensweg aan de zuidzijde. De wegen zelf maken deel uit van het plangebied;

– de spoorlijnen Utrecht

– ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen – ‘s-Hertogenbosch aan de oostzijde. De grens is bepaald op basis van het toekomstig trac√© van de Parallelweg;

de Veemarktweg, Oude Engelenseweg en Oude Vlijmenseweg aan de noord- en noordwestzijde. Ook hier maakt de weg deel uit van het plangebied.

Het plan is een beheer-bestemmingsplan. Binnen de bestaande ruimtelijke en functionele structuur zijn drie ontwikkelingen of bijzondere regelingen aanwijsbaar die afwijken van de bestaande situatie en/of die gemeentelijk beleid inhouden maar die geen nader onderzoek of kostenverhaal in de zin van afdeling 6.4 Wro vergen:

– het opheffen van de stamlijn;

– het toestaan van dakopbouwen op de woningen aan de Concordialaan en de Vijverberg;

– het bepalen van een maximaal aantal woningen in het Veemarktkwartier.

Omdat de ontwikkelingen in het kader van het Wijkplan Boschveld Beweegt nog volop in voorbereiding zijn en het programma en de precieze locatie ervan nog onvoldoende bekend zijn, kan bestemmingsplan Boschveld hierop niet anticiperen: deze ontwikkelingen zijn niet in dit bestemmingsplan meegenomen. De wijzigingen hebben betrekking op de toelichting, de verbeelding en de regels. Deze wijzigingen zijn te vinden in de Lijst van wijzigingen bestemmingsplan Boschveld.

bron: gemeente ‘s-Hertogenbosch

Posted by Redactie